Leczenie otyłości u dzieci

Leczenie otyłości u dzieci

Wiele dzieci, nawet w bardzo młodym wieku ma problem z nadwagą. Odpowiedzialne są za to źle skomponowane posiłki oraz podjadanie dziecka przy każdej nadarzającej się okazji. Zarówno zbyt duża ilość słodyczy, jak i jedzenie typu fast-food wpływa na gromadzenie się dodatkowych kilogramów. Poza tym obecnie dzieci spędzają dużo czasu w domu, przed ekranami komputerów lub telewizorów, nie dbając o sprawność fizyczną. Tymczasem to właśnie ruch i zbilansowana dieta stanowią przepis na szczupłą sylwetkę i dobre samopoczucie, a także chronią przed problemami zdrowotnymi, które powoduje otyłość dziecka.

Pod­sta­wą le­cze­nia oty­ło­ści u dzie­ci i mło­dzie­ży jest zmia­na stylu życia po­le­ga­ją­ca na zdrowym ży­wie­niu całej ro­dzi­ny, zwięk­sze­niu ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej oraz udzie­le­niu od­po­wied­nie­go wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go. Z myślą o naszych młod­szych pa­cjen­tach przy­go­to­wa­li­śmy specjalny pro­gram po­mo­cy. Ze­spół ekspertów w miłej i part­ner­skiej at­mos­fe­rze wy­ko­na ocenę stanu zdro­wia dziec­ka oraz opra­cu­je optymalny pro­gram leczenia otyłości, któ­re­go celem bę­dzie nie tylko utra­ta zbęd­nych ki­lo­gra­mów, ale przede wszystkim nauka zdro­we­go stylu życia. 

W Podkarpackim Centrum Leczenia Otyłości PRO-FAMILIA dla każdego pacjenta opracowujemy najlepszy plan leczenia otyłości, dostosowany do jego możliwości i potrzeb. Zajmujemy się leczeniem otyłości u dzieci z całej Polski. 

Ostatnio skomentowane gabinety: (0)
Dodaj komentarz o gabinecie logopedycznym
Całościowa ocena logopedy:

Inne gabinety logopedyczne

Nie wiesz, kiedy udać się z dzieckiem do logoped...
Wiele dzieci, nawet w bardzo młodym wieku ma prob...
Mowa jest podstawowym sposobem komunikowania się ...
Dziecko sepleni albo jąka się? A może Ty potrze...
Wielu rodziców podczas wizyty u logopedy s...
Wady wymowy i problemy związane z komunikowaniem ...